Top of the page
Start od the content

Subject programe course 2016-2017

DOBLE GRAU INFERMERIA-FISIOTERÀPIA 2016 (PLA D'ESTUDIS ACTUAL)

Els estudis de Grau en Infermeria tenen 240 ECTS a cursar, igual que els estudis de Grau en Fisioteràpia. Aquest doble itinerari permet obtenir tots dos graus cursant 375 ECTS distribuïts en cinc cursos. La taula següent recull un resum de la quantitat de crèdits cursats de forma comuna i específica:

Denominació del mòdul

ECTS

Assignatures comunes cursades al Grau en Fisioteràpia

48

Assignatures comunes cursades al Grau en Infermeria

54

Assignatures especifiques del Grau en Fisioteràpia

141

Assignatures especifiques del Grau en Infermeria

132

TOTAL

375

 

PREREQUISITS I CORREQUISITS

Algunes assignatures del Pla d'Estudis tenen prerequisits i corequisits de matriculació. Per a poder matricular-se d'una determinada assignatura l'alumne haurà de tenir aprovades les assignatures que li són prerequisit i haurà de matricular les assignatures que li són corequisit.

 PLANIFICACIÓ DEL CURS 2016-2017

PRIMER CURS 
Primer quadrimestre   
codi  asignatura   tipus ECTS Cursada a
102700 Estructura del cos humà 1 GUIA DOCENT FB 9 Fisioteràpia
102702 Funció del cos humà 1 GUIA DOCENT FB 6 Fisioteràpia
100462 fonaments teòrics i metodològics de les cures infermeres GUIA DOCENT  FB  6    Infermeria
100456 Psicologia aplicada a les Ciències de la Salut i habilitats de comunicació GUIA DOCENT  FB  6 Infermeria
100454 Bases bioquímiques en nutrició per l'atenció a la persona  GUIA DOCENT FB  6 Infermeria
total ECTS 1r. quadrimestre     33  

 

 

PRIMER CURS   
Segon quadrimestre   
codi assignatura   tipus ECTS Cursada a
102701 Estructura del cos humà 2 GUIA DOCENT FB 6 Fisioteràpia
102703 Funció del cos humà 2 GUIA DOCENT FB 6 Fisioteràpia
102705 Física i biomecànica GUIA DOCENT FB  6 Fisioteràpia
102710 Fonaments en fisioteràpia 2 GUIA DOCENT  FB  6  Fisioteràpia
102711 Valoració en fisioteràpia 1 GUIA DOCENT FB  6  Fisioteràpia
100473 Pràctiques clíniques 1  GUIA DOCENT PE 6 Infermeria
total ECTS 2n. quadrimestre     36