Start od the content

Objectives and competences

OBJECTIUS FORMATIUS DEL GRAU EN INFERMERIA

En termes genèrics, es pretén que el títol de grau en Infermeria formi infermeres generalistes amb preparació científica i humana i capacitació suficient per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i dels cuidatges de les persones sanes o malaltes, de les famílies i de la comunitat. Els fenòmens que concernien particularment les infermeres són les respostes a problemes de salut reals o potencials de les persones, famílies o grups. Aquestes respostes humanes van, de forma genèrica, des de les necessitats de salut fins la recuperació de la malaltia.

Així doncs, la funció de la infermera quan té cura de persones sanes o malaltes és avaluar les seues respostes al seu estat de salut i ajudar-les a la realització de les activitats que contribueixin a la seua salut, al seu restabliment o a una mort digna, ajudant-les, si és possible, a recuperar com més aviat millor la seua independència. Dins de l’entorn del sistema de salut, la infermera comparteix amb altres professionals sanitaris les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació per garantir un sistema de salut adequat per al desenvolupament de les potencialitats de les persones en diferents situacions de la seua vida quotidiana; la promoció de la salut; la prevenció de malalties, i els cuidatges de les persones malaltes o incapacitades.

COMPETÈNCIES GENERALS DEL GRAU EN INFERMERIA

 •  Comprensió del comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Capacitat de comprendre sense prejudicis les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms e independents, assegurant el respecte a les seues opinions, creences i valors, i garantit el dret a la intimitat a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • Capacitat d'establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l’educació per la salut.
 • Capacitat de treballar amb l’equip de professionals com a unitat bàsica en què s’estructura de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altres persones de les organitzacions assistencials.
 • Capacitat de realitzar els cuidatges d’infermeria basant-se en l’atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • Correcció en l’expressió oral i escrita.
 • Domini d’una llengua estrangera.
 • Domini de les TIC.
 • Respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.

 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DEL GRAU EN INFERMERIA

 •  Capacitat, en l’àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixin en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • Capacitat de planificar i prestar cuidatges d’infermeria adreçats a les persones, famílies o grups orientats als resultats en salut avaluant el seu imparte, a través de guies de pràctiques clíniques i assistencials que descriguin els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.
 • Coneixement i aplicació dels fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • Capacitat de dissenyar sistemes de cuidatges adreçat a les persones, família o grups, avaluant-ne l'impacte i establint les modificacions oportunes.
 • Capacitat de basar les intervencions de la infermeria en l’evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Promoció i respecte del dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d’acord amb la forma com viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • Foment d'estils de vida saludables, l'autocuidatge, basant-se en el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • Protecció de la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seua seguretat.
 • Conexement del codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • Coneixement dels principis de finançament sanitari i sociosanitari i ús adequat dels recursos disponibles.
 • Capacitat d'establir mecanismes d’avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
 • Coneixement dels sistemes d’informació sanitària.
 • Coneixement de les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes adreçades al pacient i família en l’aplicació de cuidatges pal·liatius que contribueixin a alleugerir la situació de malalts avançats i terminals.
OBJECTIUS FORMATIUS DEL GRAU EN FISIOTERAPIA
 

La fisioteràpia, segons la definició adoptada per l’OMS, és “l’art i la ciència del tractament mitjançant l’exercici terapèutic i els agents físics com: calor, fred, llum, aigua, massatge, electricitat, etc. A més a més, la fisioteràpia inclou l’execució de proves elèctriques i manuals per determinar el nivell d’afectació de la intervenció i de la força muscular, l’amplitud del moviment articular i mesures de capacitat vital, així com ajuts diagnòstics per al control de l’evolució”.

 La fisioteràpia pretén desenvolupar, mantindre i restaurar al màxim les capacitats funcionals al llarg de la vida de les persones amb afeccions somàtiques, psicosomàtiques i orgàniques, o de les que vulguin un nivell adequat de salut i qualitat de vida.

L’objectiu general de la titulació consisteix a formar professionals fisioterapeutes. Per això, el programa d’estudis posa èmfasi en l’adequació d’habilitats i actituds que serveixin de guia per a la realització dels actes fisioterapèutics. Es considera que aquests actes són canviants, de manera que el fisioterapeuta, en la pràctica professional, ha de ser flexible i tindre la capacitat d’adaptar-se a aquests canvis. En conseqüència, es necessari preparar l’estudiant per a això, de manera que sigui capaç de sobreviure en el complex món de l’atenció a la salut i de dirigir el seu propi desenvolupament professional.

Per a la consecució d’aquest objectiu, el currículum formatiu s’elabora en funció de tres perspectives diferents: una perspectiva ideològica, una perspectiva científica i una perspectiva social.
 

Podem dir, de manera general, que amb el títol de grau en Fisioteràpia es pretén formar professionals fisioterapeutes generalistes, amb preparació científica i capacitació suficient perquè puguin descriure, identificar, tractar i comparar problemes de salut als quals es pugui donar resposta des de la fisioteràpia, utilitzant per a això el conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació de mitjans físics, curin, recuperin i adaptin persones afectades de deterioraments, limitacions funcionals, invalideses o canvis en la funció física i en l’estat de salut, produïts com a resultat d’una lesió, malaltia o una altra causa; i fent servir també aquests mitjans en la promoció i manteniment de la salut i en la prevenció de les malalties i de les seues conseqüències. Tot això s'ha de fer considerant l’individu en la seua triple dimensió: biològica, psicològica i social (Llibre blanc del títol de grau en Fisioteràpia, pàg. 92).

OBJECTIU DE LA MENCIÓ ESPORTIVA DEL GRAU EN FISIOTERÀPIA

La menció en Fisioteràpia Esportiva té l’objectiu de dotar els fisioterapeutes de les habilitats i recursos necessaris per previndre, tractar i aconseguir una ràpida restauració de la funció en el esportista lesionat en el marc d’un equip multidisciplinari, que siguin capaços de desenvolupar el màxim potencial preventiu i terapèutic inherent a la seua especialitat i que estiguin qualificats per desenvolupar una pràctica basada en l’evidència.

OBJECTIU DE LA MENCIÓ GERIÀTRICA DEL GRAU EN FISIOTERÀPIA

La menció en Fisioteràpia Geriàtrica té l’objectiu de dotar els fisioterapeutes d’habilitats per realitzar una valoració integral de l'estat físic i funcional per proporcionar als pacients la màxima autonomia mitjançant exercicis i tècniques manuals per crear un òptim pla de prevenció individualitzat compartit amb un equip interdisciplinari. El fisioterapeuta també assessora familiars i cuidadors sobre els cuidatges i precaucions que cal seguir i quines capacitats s’han de promoure.

COMPETÈNCIES GENERALS DEL GRAU EN FISIOTERÀPIA

Relació de les competències generals: treball en equip, comunicació, resolució de problemes, etc.

1. Capacitat  de comunicar-se de forma efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb les usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals.

2. Capacitat  de saber treballar en equips professionals i d’altre personal de les organitzacions assistencials professionals com a unitat bàsica en què s’estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinar-los.

3. Capacitat  d'incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

4. Correcció en l’expressió oral i escrita.

5. Domini d’una llengua estrangera.

6. Domini de les TIC.

7. Respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DEL GRAU EN FISIOTERÀPIA

Relació de les competències específiques: coneixements, habilitats (saber i saber fer) que s’espera dels graduats.

1. Coneixement i comprensió de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.

2. Coneixement i comprensió de les ciències, els mètodes, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

3. Coneixement i comprensió des mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita que s'ha d'aplicar en la clínica per a la preeducació o recuperació funcional, com a la realització d’activitats adreçades a la promoció i manteniment de la salut.

4. Adquisició de l’experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d’integració dels coneixements adquirits, de forma que, al final dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari com a actuacions en l’atenció primària i comunitària.

5. Capacitat de valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

6. Capacitat de fer una valoració diagnòstica de cuidatges de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.

7. Capacitat de dissenyar el pla d’intervenció de fisioteràpia atenent criteris d’adequació, validesa i eficiència.

8. Capacitat d'executar, dirigir i coordinar el pla d’intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenint-se a la individualitat de l’usuari.

9. Capacitat d'avaluar l’evolució dels resultats obtinguts amb el tractament amb relació als objectius marcats.

10. Capacitat d'elaborar l’informe d’alta dels cuidatges de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats.

11. Capacitat de proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.

12. Capacitat d'intervindre en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.

13. Capacitat de participar en l’elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l’evidencia científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia.

14. Capacitat de dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l’atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

15. Comprensió de la importància d’actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

16. Adquisició d'habilitats de gestió clínica que incloguin l’ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials on es presti atenció en fisioteràpia i la seua relació amb altres serveis sanitaris.