Start od the content

Educational aims

Objectius de les pràctiques clíniques del Grau en Infermeria:

Les pràctiques del Grau en Infermeria situen a l’alumne en un escenari d’actuació real i no solament al final del període de l’aprenentatge. Es a dir, es formen actuant com ho farien quan siguin professional. Per això, la formació pràctica és molt més important que en d’altres ensenyaments.

Prèviament a les pràctiques clíniques, l’alumne ha de fer unes simulacions o tallers que actuen com pràctiques professionalitzadores en les aules d’habilitats. La finalitat és que l’alumne adquireixi les habilitats de forma gradual en l’aplicació de les diferents tècniques per a aconseguir la màxima informació abans d’anar als centres assistencials, on tindrà que afrontar les pràctiques clíniques en pacients reals.

Les classes que es fan en les aules d’habilitats son sessions pràctiques on l’estudiant ha de fer una aplicació directa davant de determinades tècniques o procediments amb la major realitat possible, però en un marc simulat, sense implicar al pacient.

Tenint en compte que cada estudiant té unes aptituds diferent a la resta, el professor/a ha d’oferir un tracte individualitzat per aconseguir la confiança i la seguretat dels estudiants en ells mateixos, per aquest motiu, les classes es fan amb grups reduïts.

Aquestes classes comencen amb una introducció teòrica i una demostració pràctica per part del professor. Després, cadascú dels alumnes desenvoluparà individualment la tècnica o procediment objecte de la classe baix la supervisió del professor que efectuarà les correccions oportunes.

La pràctica es pot repetir tantes vegades com sigui necessari, fins que l’estudiant aconsegueixi una destresa òptima. Per poder dur a terme aquestes classes es necessita l’ajut logístic adequat: material audiovisual, maniquins de simulació, models anatòmics, material clínic, instrumental quirúrgic, material fungible, etc.

Els espais físic on es fan aquestes pràctiques simulades estan ubicades en les aules de l’edifici de la Facultat d’Infermeria i en les aules de la Unitat Docent, ubicades en l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova

L’objectiu principal de les pràctiques clíniques de segon curs del Grau és que l’alumne participi en el funcionament habitual d’un servei de hospitalitzacióLa seva  funció és la d’observar, valorar el malalt i posar en pràctica el coneixement teòric, aplicant-lo a l’assistència, proporcionant els cuidatgesd’infermeria necessaris i les habilitats adquirides a les aules demostració

tercer curs del Grau l’objectiu  és que l’alumne participi i  s’integri en el equip sanitari i en el funcionament habitual d’un servei d’hospitalització. La seva  funció és la d’observar, valorar, diagnosticar i planificar les activitats necessàries, posant en pràctica el coneixement teòric, aplicant-lo a l’assistència, proporcionant els cuidatgesd’infermeria necessaris i les habilitats adquirides a les aules d’habilitats

En les pràctiques clíniques de quart curs del Grau, l'objectiu és que l’alumne participi i s’integri en el equip sanitari i en el funcionament habitual de serveis especials, comunitària, salut mental i gent gran institucionalitzada. La seva  funció és la d’observar, valorar, diagnosticar i planificar les activitats necessàries i avaluar els resultats esperats i posant en pràctica el coneixement teòric, aplicant-lo a l’assistència, proporcionant els cuidatges d’infermeria necessaris i les habilitats adquirides a les aules d’habilitats

Objectius de les pràctiques clíniques del Grau en Fisioteràpia:

 Tot i que el Pràcticum s’inicia en el 3r Semestre del Grau, s’han realitzat Aules d’Habilitats i experiències pràctiques durant el 1r, 2n i 3r curs del Grau. En els següents punts especifiquem la planificació del Pràcticum, però hem de recordar, que les Aules d’Habilitats es realitzen durant tots els cursos del Grau.

Les classes que es fan a les aules d’habilitats són sessions pràctiques on l'estudiant ha de fer una aplicació directa davant determinades tècniques, procediments, palpacions o avaluacions amb el major realisme possible, però en un marc simulat, sense implicar al pacient.

 Els estudiants realitzaran les pràctiques externes en diferents institucions de salut, serveis i especialitats per poder assumir les competències (coneixements, habilitats i actituds). Aquestes s’assumiran gradualment.

 Aquest pràcticum es realitzarà en institucions de l’àmbit de la fisioteràpia hospitalària, domiciliària i ambulatòria, en centres d’atenció primària, en centres de discapacitats, en residències i centres geriàtrics, en mútues d’accidents laborals i en clubs esportius.

 L’alumne realitzarà les practiques cinc dies a la setmana en torn de matí o tarda depenent del servei i l’assignació del coordinador. La programació i distribució dels alumnes en pràctiques clíniques les farà els coordinador del pràcticum i les posarà en coneixement amb antelació als alumnes i als centres receptors.